Начало

Проект BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 “Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти”, с бенефициент Технически университет – София, Машинно-технологичен факултет, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е единствен по програма BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” в ТУ-София и се осъществява самостоятелно от Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София. Ръководител на проекта е доц. Николай Николов, а всички участници в проекта са преподаватели и докторанти от факултета. Предоставяната по проекта безвъзмездна финансова помощ е в размер на 999 600 лв., представляващи 85 % от стойността на проекта, като се предвижда проектът да приключи през февруари 2015 г.Следваща страница: Описание на проекта